POTANS?YEL POWER

By huseyinisik2
Feb. 04, 2017

Hayat?m?z? daha iyi ya?amak ve ba?kalar?na da yararl? olabilmek için kendimizi geli?tirmeliyiz. Bunun için iki kayna??m?z vard?r: A- Bizdeki potansiyel enerji B- Enerjimizi kontrollü d??a vurmak için çal??mak. Bunlar? yaparken önceden ba?kalar?n?n deneyimlerini bilip ondan yararlanmak mümkündür. Kolayl?k sa?lar. Bir ö?retmenin rehberli?i bizim çal??mam?z? daha verimli hale getirebilir. Ancak son kertede kendimizi geli?tirmek için yapmam?z gereken çal??may? mutlaka kendimiz yapmal?y?z. Hiç kimse bizi geli?tiremez. 

Her ?ey insan için, daha iyi bir hayat için, daha mutlu ya?amak için. Tüm insanlar karde?tir.