SomE TeacheR ?s BaD

By huseyinisik2
Feb. 25, 2017

Okullar?m?zda gelece?in nesilleri yeti?tiriliyor. Toplumun çok hassas oldu?u yerlerden biridir okullar. Maalesef her alanda oldu?u gibi okullarda da i?in ehli olmayan kimseler vard?r. Ö?retmenli?i henüz bilmeyen ö?retmenler! Çocuklar?m?za yaz?k oluyor ki, böyle kimselere emanet ediyoruz.  Bir denetim olsun meslek ehli olmayanlar? tespit etmek için. Ve böyle ö?retmenler meslekten al?ns?n. illa da bir örgütle ili?i?i olmas? gerekmez. Ruh hali bu i?i yapmaya elveri?li olmayan kimseler uzakla?t?r?ls?n. Aksi halde toplum olarak bunun bedelini daha a??r öderiz.

Biz veli olarak okula gitti?imizde bunu görebiliyorsak, denetçilerin de görmesi gerekir. Selamlar.