TEACHER

By huseyinisik2
Jan. 19, 2017

Ö?retmenlik mesle?i kutsald?r. Paraya de?i?ilmez. Sadece para için yap?lan/yap?lacak bir i? de?ildir. Yar?n?n toplum biçimini dokuyan ö?retmenler, yapt?klar? i?in bilincinde olmal?lar. 

Bugünlerde, bir özel üniversitede bir 'ö?retmen' çok say?da ö?renciyi doland?rd??? söyleniyor. olay emniyete de intikal etti. Yaz?klar olsun. Ö?retmenli?e leke sürmeye kimsenin hakk? yok. Okullar ö?retmen al?rken çok inceleme yapmal?d?r. Aksi halde, onlarla suç orta?? durumuna dü?er.

Vatanda?? ya da en ak?ll? bir profesörü doland?rmak kolayd?r. ?nsanlar i? yaparken, birbirine kar?? iyi niyetle davran?r. Birbirine kolayl?k sa?lamak için. Bunu bir kere istismar etmek marifet de?il. Herkes yapabilir. Sonradan toplum d???na itilir istismarc? ve yapt???n?n cezas?n? misliyle öder.

Dilerim bu tür vakalar tekrarlanmaz. Vatanda??n iyi niyeti kendisine iyilik olarak döner. Herkese selamlar.