Kolkata Thunderbolts in association with Ushoshi Sengupta’s Playfest