KARA DEL?KLER

By huseyinisik2
Mar. 15, 2017

Uzayda sistemlerin Kara Delikler taraf?ndan yutuldu?unu hepimiz duymu?uzdur. Bugüne kadar kimse kara delik görmü? de?il. O bir yorumdur. O yoruma göre kara deli?in görülmesi de mümkün de?il zaten. Uzayda baz? cisimlerin iz b?rakmadan kaybolmas? üzerine "bunlar?n bir kara delik taraf?ndan yutuldu?u" yorumu yap?lm??. Uzay?n sonsuz bo?lu?unun neresinde delik olacak; mant?k alm?yor. ?z b?rakmadan kaybolan söz konusu cisimler bir y?ld?za dü?mü? olamazlar m??! Bir y?ld?za dü?en bir cisim hiç bir iz b?rakamaz.